Woordenlijst

Volledige lijst | Meertalig glossarium | xml4  woorden met beginletter "p"
  • Permanente faciliteit
    Een door het Eurosysteem geopend "loket" waar de kredietinstellingen van het eurogebied op eigen initiatief transacties kunnen verrichten tegen vooraf aangekondigde rentetarieven. Het Eurosysteem biedt twee permanente faciliteiten met een looptijd tot de volgende ochtend aan, te weten de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit.
  • Prijsstabiliteit
    Het handhaven van de prijsstabiliteit is de voornaamste doelstelling van het Eurosysteem. De Raad van Bestuur definieert prijsstabiliteit als een jaarlijkse stijging van de geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) voor het eurogebied met minder dan 2%. De Raad van Bestuur verduidelijkte tevens dat hij zich, bij zijn streven naar prijsstabiliteit, erop richt het inflatiecijfer onder maar dicht bij 2% te houden op de middellange termijn.
  • Primaire markt
    Markt waarop nieuwe emissies worden uitgegeven.
  • Protest
    Een officiële vaststelling van de niet-betaling van een handelswissel door een gerechtsdeurwaarder.